اعضای تیم باداب


سمت: مدیر تیم

.

احسان سرشار

سمت: مسئول فنی

.

حامد قشقایی

سمت: عکاس و راهنمای طبیعتگردی

.

مهدی آل یاسین

سمت: عکاس طبیعت و نجوم

.

امین عابدینی

سمت: راهنمای کوهستان

.

حسام حق نگهدار

سمت: راهنمای تاریخی و باستان شناس

.

علیرضا شرافت

سمت: مسئول توسعه و برنامه نویسی

.

محمدرضا زره پوش